เปิดชั้นข้อมูล
::: แผนที่ข้อมูล ::
โครงการ : ในเขตอำเภอ ธารโต
พบข้อมูลทั้งหมด
40 โครงการ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการพระราชดำริ
โครงการป้องกันชายแดนไทย-มาเล
โครงการศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
ใช้งานได้ปกติ
ควรปรับปรุง
ซ่อมแซมด่วน
ควรซ่อมแซม
::  วิธีการใช้งาน ::
หมุนเม้าส์ เพื่อซูมเข้า ซูมออก
เลือก โครงการ เพื่อดูพิกัดของโครงการนั้นๆ

::  เขียนโปรแกรมโดย ::
นายฮัมดีย์ กะลูแป
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
Copyright © 2013 Focus Design All rights reserved.