4
ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ-ฝน . สถานการณ์น้ำประจำวัน และ ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนในระดับอำเภอเมืองจังหวัดยะลา