ลาก บนแผนที่ เพื่อเลือกพิกัดที่จะรายงาน*รายละเอียด ไม่มากกว่า 30 คำ