4

    ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร ฯ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมทั้งอุปสรรคและข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานในพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสมบูรณ์ โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา.