4

    ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ พร้อมนายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมี หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. … โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา.