4

    กิจกรรมออกกำลังกาย
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมออกกำลังกาย (แอโรบิคแดนซ์) ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ข้าราชการทุกภาคส่วนออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดีมีความตื่นตัวในการทำงานส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ด้านสุขภาพ (Happy Body) ณ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.