4

    ร่วมพบปะหารือ “ ๕ ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ” จังหวัดยะลา
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นายสุทิน รามแก้ว นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานยะลา ร่วมพบปะหารือ ๕ ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ระดับอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีการพบปะพูดคุย ๕ ประสานหลัก (เกษตรกร ปราชญ์เกษตรฯ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา) เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่ได้ดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎี โดยมี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เป็นประธานคณะทำงานรับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.