4

    รับเสด็จฯ งานของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๑
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ(ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณชาติ(วิศวกรชลประทานชำนาญการ)นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) ร่วมต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน "งานของดีเมืองนรา" ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการของกรมชลประทาน โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ.