4

    ประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการชลประทานยะลา
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) นายกิตติพงษ์ นิลนิยม (วิศวกรชลประทานชำนาญการ) นายแวอิบราเฮง แวดูยี (นายช่างเทคนิคชำนาญงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการชลประทานยะลา Joint Management Committee of Irrigation (JMC) เพื่อประสานการพัฒนาในระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาระบบการผลิตเกษตร โดยใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา.