4

     ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ นิลนิยม (วิศวกรชลประทาน) นางขวัญตา นาคเพชรพูล(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทพ (นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน) นายแวอิบราเฮง แวดูยี(นายช่างเทคนิคชำนาญงาน) ) พร้อมเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานยะลา ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนึกรักษ์น้ำ กรมชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาคูคลองตามแนวประชารัฐ โดยมี นายชูศักดิ์ สุทธิ(ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม) ณ โครงการฝายบ้านลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.