4

    ร่วมตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบโทรมาตรฯก่อนส่งมอบงาน
วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นายนิโอ๊ะ แว้ง (ช่างฝีมือสนาม ช.๓) นางสาวธนินทรา กนกวิรุฬห์ (พนักงานทั่วไป) นางสาวซูรียะห์ ดีสะเอ๊ะ (พนักงานทั่วไป) จากโครงการชลประทานยะลา ร่วมตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบโทรมาตรฯก่อนส่งมอบงานทั้งโครงการ โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี ณ บ้านตูยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี.