4

    การประชุม ๓ ฝ่าย ฝ่ายเพื่อวิจัยและพัฒนา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ กรมชลประทานโดย นายอุดม ทิพย์เดโช (ผู้อำนวยกาสำนักงานชลประทานที่ ๑๗)นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) พร้อมคณะผู้เกียวข้อง สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ (อาจารย์คณะครุศาสตร์) รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ พร้อมที่ปรึกษาท่านเจ้าคุณ ดร.พระโสภณธรรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธ สังฆาราม พร้อมด้วยกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ นำโดย พตต.ชัยวัฒน์ วิเศษดี ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา เพื่อประชุมแผนงานการดำเนินการในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินกานในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๙ ตามแผนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเสริมประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียน ตชด.๑๒ แห่งในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อเป็นหลักสูตรเรียนรู้การชลประทาน ตามแนวพระราชดำริของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จะขยายผลต่อไปให้กับโรงเรียนอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา.