4

    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ห้วยโมง
วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) มอบหมายให้ นายรัตน์เขต พงษ์เกษตร(พนักงานทั่วไป) นางสาวณัฐกานต์ แก้ววิเชียรศรี (พนักงานทั่วไป) นางสาวจิราภรณ์ เชื้อเจิดตน(พนักงานทั่วไป)นางสาวรอฮานา วิชา (พนักงานทั่วไป) นางสาวรอกีเย๊าะ ปูโย๊ะ (พนักงานทั่วไป) นายดอเลาะอาลี สาแม ( ผู้ประสานงานลุ่มน้ำปัตตานี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (องค์การมหาชน) สสกน. ) พร้อมเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานยะลา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยจัดหลักสูตร " การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม " ให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการยังชีพและความยั่งยืนแก่เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา.