4

     โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร รุ่นที่ ๔ ครั้งที่
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยจัดหลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม" ให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการยังชีพและความยั่งยืนแก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ตำบลลำพะยา ตำบลหน้าถ้ำ ตำบลสะเตงนอก และตำบลบุดี มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน โดยมี นางสมใจ ทองวิเศษ (เกษตรอำเภอเมืองยะลา)เป็นประธารในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.