4

    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา ) พร้อมข้าราชการจากโครงการชลประทานยะลา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และ เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อตระหนักถึงความเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา.