4

    ออกรายการวิทยุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) ออกรายการวิทยุ ทางคลื่น๙๒ และ ๙๕ เมกาเฮิต ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ เพื่อให้ความรู้ในด้านการใช้น้ำ สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และเรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมถึงกิจกรรมของโครงการชลประทานยะลา ณ สถานีวิทยุจังหวัดยะลา.