4

    : โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร รุ่นที่ ๓ ครั้งที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพงษ์ นิลนิยม (นายช่างชลประทานชำนาญงาน) นายดอเลาะอาลี สาแม ( ผู้ประสานงานลุ่มน้ำปัตตานี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (องค์การมหาชน) สสกน. ) นายโชคดี วิรุณกาญจน์ (เกษตรจังหวัดยะลา)พร้อมคณะทีมงานตรวจติดตามโครงการฯ เกษตรจังหวัดยะล และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยจัดหลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม" ให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ ให้เพียงพอต่อการยังชีพและความยั่งยืนแก่เกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลบาโร๊ะ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ณ หมู่ที่ ๘ (บาโร๊ะ) ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา.