4

    จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) นายนิมะยากี นิฮะ (นายช่างชลประทานชำนาญงาน ) นายประสิทธิ์ ทองใส ปราชญ์เกษตรกร และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยจัดหลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม" ให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลัก,อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ ให้เพียงพอต่อการยังชีพและความยั่งยืนแก่เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต หมู่ที่ ๑ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา.