4

    ประชุมปฏิบัติการ
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวนการโครงการชลประทานยะลา) เข้าร่วมบรรยายการพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้นตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้กับโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนใต้ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.