4

    ติดตามงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายอุดม ทิพย์เดโช (ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๗)พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สุทธิ (ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร) นายกฤชปภพ ชุมช่วย (ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง) นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) นายเฉลิมชัย ตรีนครินทร์ (ผู้อำนวยการโครงกานชลประทานนราธิวาส)และคณะเจ้าหน้าที่ นำคณะสื่อมวลชนติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำของโครงการที่แล้วเสร็จ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามนโยบายแบบประชารัฐของรัฐบาล ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา.