4

    อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ได้จัดกิจกรรมหลักสูตร " ยุวชลกรเรียนรู้งานด้านชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๙ " ได้ให้ความรู้ด้านการพัฒนางานด้านชลประทาน หลักการชลประทานเบื้องต้น การดูแลรักษาป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ และมี นายประสิทธิ์ ทองใส ปราชญ์เกษตรมาให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านบาโด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐.