4

    การเลือกตั้ง
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ(ผู้อำนวยการชลประทานยะลา) พร้อมข้าราชการร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจำกัด เพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ณ โครงการชลประทานยะลา.