4

    การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ณ สำนักงานมัสยิดบ้านกาสัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา.