4

    การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ณ ตาดีกานูรูลฮีดายะห์ บ้านควน(กำปงบูเก๊ะ) หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.