4

    การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ บ้านบาตะตีงี ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.