4

    การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านลำใหม่.