4

    ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ งานของดีเมืองนรา
วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จงานของดีเมืองนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ.