4

    ประชุม
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นายแวอิบราเฮง แวดูแย นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา .