4

    กิจกรรม KM BUDDY ๒๐๑๕ RID ๑๕ ๑๖ ๑๗
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายกิตติพงษ์ นิลนิยม (นายช่างชลประทานชำนาญการ) นายนิมะยากี นิฮะ (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา เข้าร่วมกิจกรรม KM BUDDY ๒๐๑๕ RID ๑๕ ๑๖ ๑๗ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๗ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ ๑๗.