4

    ประชุมการตรวจราชการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา)พร้อมด้วย นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) เข้าร่วมประชุม การตรวจติดตามงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา.