4

    ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำของราษฎร
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๐๐ น. โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำของราษฎรในเขตจังหวัดยะลา โดยมี พลตรีอุดมวิทย์ อโนวัลย์ (ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพัฒนา กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ธีระโชติ(ผู้อำนวยการชลประทานยะลา) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณโครงการชลประทานยะลา.