4

    การบูรณาการแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) เข้าร่วมสัมมนาภายใต้การจัดงานอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา สัมมนาหัวข้อ “การบูรณาการแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งานดังกล่าวโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาแผนการเกษตร.