4

    มอบอาหารในโอกาศเดือนรอมฎอน
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในโอกาสถือศีลอดเดือนรอมฎอน ทั้งนี้ผู้อำนวยโครงการชลประทานยะลา ได้ให้โอวาทและให้พร สร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกัน พหุวัฒนธรรมของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ณ บริเวณอาคารละหมาดโครงการชลประทานยะลา.