4

    องคมนตรี ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
องคมนตรี ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๓มิ.ย.๕๘) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หมู่บ้านปิยะมิตร ๒ หมู่ ๒ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากเทียนฮก แซ่หวัง ผู้จัดการโครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๓ รูป ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและราษฎรในพื้นที่โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นม่วงส่าหรีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พื้นที่โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ ได้แก่ โรงเรือนไม้ดอกไม้กระถาง โรงเรือนไม้ดอกเบญจมาศและลานสวนดอกไม้ ก่อนจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา ต่อไป สำหรับโครงการสวนไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ กลางหุบเขาในหมู่บ้านปิยะมิตร ๒ หมู่ ๒ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ปัจจุบันแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของงานวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาและส่วนของชาวบ้านที่ปลูกเพื่อการจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เช่น คาร์เนชั่น ลิลลี่ เบญจมาศ กุหลาบ แอสเตอร์ พีค็อก เยอร์บีร่ายุโรป และ แกลดิโอลัส เป็นการสร้างโอกาสให้ราษฎรหมู่บ้านปิยะมิตรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมายลความงามดินแดนใต้สุดสยามส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน.