4

    องคมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำตำบลพร่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำตำบลพร่อน จากนายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรนันท์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายอุดม ทิพย์เดโช ผอ.สำนักชลประทานที่ ๑๗ นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการระบบระบายน้ำตำบลพร่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พร่อน อ. เมือง จ.ยะลา สำหรับความเป็นมาของโครงการระบบระบาย น้ำตำบลพร่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พร่อน เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสายท่าสาป-ดอนยาง บ้านสาคอ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับกรมชลประทาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมบริเวณหมู่ที่ ๔ บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา และได้สรุปแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็น ๒ ระยะ คือ แผนระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๕) และแผนระยะยาว ดังนี้ แผนงานระยะเร่งด่วน ดำเนินการปรับปรุงคลองที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ดำเนินการขุดลอกขยายคลองลำดา ความยาว ๘.๑๐๐ ก.ม. ขุดลอกขยายคลองตาสา ความยาว ๔.๓๐๐ ก.ม. ขุดลอกขยายคลองสาคอ ความยาว ๑.๙๐๐ ก.ม. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ ได้มีการปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านสาคอ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านบราแง ๑ หมู่ที่ ๒ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านพร่อน หมู่ที่ ๕ ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา แผนงานระยะยาว ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำใน พื้นที่ดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพในการะบายน้ำให้ดียิ่ง ขึ้นต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างแก้มลิงพร่อนระยะ ๑ จำนวน ๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาอุทกภัย และแหล่งเก็บน้ำในฤดูแล้งเพื่อเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำท่าสาปฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า ๖๐% คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ส่ำหรับโครงการแก้มลิงพร่อน ระยะ ๒ จำนวน ๒๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำแห่งนี้ ในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ ต.พร่อน ประสบปัญหาอุทกภัย โดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลา ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน แต่หลังจากมีการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำขึ้น ทำให้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงและเกิดน้ำท่วมขังไม่เกิน ๓ วัน ก็เข้าสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยังเกิดประโยชน์ในการทำเกษตรของเกษตรกรใช้ทำนาปรัง ซึ่งมีพื้นที่นา ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ของ ๓ ตำบล คือ ต.พร่อน ต.ท่าสาป และ ต.หน้าถ้ำ อีกด้วย.