4

    ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โครงการชลประทานยะลาได้จัดหลักสูตร "ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๘" ที่โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านตาสา ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา นายมะดามิง อารียู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน.