4

    ออกบู๊ทแสดงภารกิจของกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โครงการชลประทานยะลา นำโดย ผอ.คป.ยะลา(นายอนุรักษ์ ธีระโชติ) พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบู๊ทแสดงภารกิจของกรมชลประทาน ในพื้นที่ สชป.๑๗ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ มี ผส.ชป.๑๗ (นายอุดม ทิพย์เทโช) นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมี แม่ทัพภาคที่๔ (พลโท ปราการ ชลยุทธ) เป็นประธานในพิธี ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่.