4

    รับโล่ห์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปี ๕๗
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ในส่วนของโ๕รงการชลประทานยะลามีผู้เข้ารับโล่ห์ยกย่องเกียรติคุณจำนวน ๒ รายคือ ๑.นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณชาติ (ฝวศ.คป.ยะลา) ๒.นายบุญส่ง แม่นอุดม (ประธานกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำฝายบ้านเขาน้ำตก).