4

    ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา พร้อมข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร " ๑๒ สิงหามหาราชินี" ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา.