4

     โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ โครงการชลประทานยะลา ได้จัดฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วังพญา-ท่าธง อ.รามัน และ เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  ด้วยโครงการชลประทานยะลา จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน และโครงการเสริมสร้างความรู้สู่โลกกว้าง นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ จากโรงเรียนศรีพัฒนาราม โรงเรียนบ้านเบ็ญญา โรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านวังธราธิปวิทยา จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ทัศนะศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา - ท่าธง อำเภอรามัน และทัศนะศึกษาดูงานเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา.