4

    ประชุม อส.ชป.ยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๗ โครงการชลประทานยะลา นำโดย ฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ  วุฒิพิทักษ์สถาพร) ฝสบ.คป๒.ยะลา (นายสุทิน  รามแก้ว) ฝบง.คป.ยะลา (นายพรชัย วรพัฒน์) และเจ้าหน้าที่ชลประทานยะลา จัดการประชุม อส.ชป. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อให้อาสาสมัครชลประทานยะลา ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ ณ โครงการชลประทานยะลา.