4

    อบรมอาสาสมัครชลประทาน (อส.ชป.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการปฎิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้อาสาสมัครชลประทาน (อส.ชป.ใหม่) และให้เจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่สามารถปฎิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ โครงการชลประทานยะลาได้คัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครชลประทาน จำนวน ๔๓ คน เข้าอบรมในครั้งนี้ โดยมี ฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) ฝสบ.คป.๑ (นายกิตติพงษ์ นิลนิยม) ฝสบ.คป.๒ (นายสุทิน รามแก้ว) และเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าร่วมสังเกตการด้วย ณ โรงแรม ไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.