4

    ประชุม สภาเกษตรจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗  สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยะลาจัดให้มีการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น ในโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มี ฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ  วุฒิพิทักษ์สถาพร) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย.