4

    เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต
เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต ในโอกาสวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมี (นายเดชรัฐ  สิมศิริ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มีฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ  วุฒิพิทักษ์สถาพร) และเจ้าหน้าที่ชลประทานยะลาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย.