4

    งานพิธีการวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายแวอิบราเฮง แวดูยี ตัวแทนจากโครงการชลประทานยะลา ได้เข้าร่วมงานพิธีการวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๗ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ เป็นประธานในพิธี พิธีการลำดับดังนี้
- พิธีสงฆ์
- ประธานอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านสารของนายกรัธมนตรีและกล่าวเปิดงาน
- มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศตัวแทนจากยะลา ๔ ท่าน
- มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยะลา
- มอบโล่รางวัลข้าราชการดีศรียะลา.