4

    ประชุมปฎิบัติการทีมงานสนับสนุน KM Team ครั้งที่ ๙/ ๕๗
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดประชุมปฎิบัติการทีมงานสนับสนุน KM Team ครั้งที่ ๙/ ๕๗ มีนายอภินนท์ สนธยานนท์ ประธานทีมงานจัดการความรู้ (ผชช.ชป.๑๗) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สุทฺธิ ผบร.ชป.๑๗ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการชลป ระทานยะลามาให้ความรู้เรื่อ ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ นายแวอิบราเฮง แวดูยี ฝสน.คป.ยะลา และนายฮัมดีย์ กะลูแป.