4

    ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๗
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๗ โดยให้ความรู้เรื่องการดูแลป่าต้นน้ำ การแบ่งน้ำ การสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้มแข็ง การตั้งกองทุนชลประทาน และร่วมรับฟังปัญหาการใช้น้ำ ณ ห้องประชุมอาคารนิทรรศการบ้านจุฬาภรณ์ ๗ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา.