4

    ประชุมเตรียมจัดทำสื่อการสอนหลักสูตรยุวชลกรในรั้วโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ตัวแทนโครงการชลประทานยะลา , ตัวแทนเขีอนปัตตานี และ  สำนักชลประทานที่ ๑๗ และทีมงานจัดการความรู้ สชป.๑๗ ได้จัดเตรียมจัดทำสื่อการสอนหลักสูตรยุวชลกรในรั่วโรงเรียน โดยมี นายชูศักดิ์ สิทธิ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๗ อ.เมือง จ.นราธิวาส.