4

    งานพบปะยามเช้า ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ งานพบปะยามเช้า ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลาได้เข้าร่วมงานพบปะยามเช้า ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมในงานพบปะยามเช้านี้.