4

    ให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเจาะบือแม อ.รามัน
ันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายมาหามัดรูซี ยีการอมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะบือแมได้เชิญ ฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่อง "พลังน้ำธรรมชาติ" ณ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม อ.รามัน .